Aktualności

Godziny rektorskie

W dniu 20 grudnia 2022r w godz. 10:30-14:00 będą obowiązywać godziny rektorskie.

Dni rektorskie

W terminach 23 grudnia 2022r oraz 03-05 stycznia 2023r ogłoszono dni rektorskie.

...

 

Godziny rektorskie

Dnia 28 kwietnia 2022r od godz. 13:00 do godz. 15:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów i nauczycieli akademickich poznańskiej części Akademii. Godziny rektorskie dotyczą wyłącznie zajęć zaplanowanych w głównym kampusie Uczelni, tj. Budynku Głównym, Budynku Dydaktycznym, Hali Dydaktyczno-Sportowej, budynku przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu oraz obiektach sportowych przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu. Pozostałe zajęcia odbywać się będą według planu. .

 

Dzień Rektorski

W związku z XIV Konferencją Naukową z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji "Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży" w ramach międzynarodowych targów Salmed 2022 w dniu 23 marca br. ogloszony został Dzień Rektorski dla studentów kierunku Fizjoterapia.

 

Uwaga!

We wtorek 01 lutego br. będzie miało miejsce spotkanie Przedstawiciela Izby Skarbowej ze studentami. Tematyka spotkania - Podstawowe założenia związane z Polskim Ładem. Będzie ono dotyczyło zasad stosowania ulgi dla młodych, zagadnień związanych z obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wybranych ulg podatkowych wprowadzonych nowymi przepisami. Spotkanie odbędzie się w formule on-line 1 lutego 2022 r.

 

 


 

UWAGA !

W czwartek 30 września br. odbędą się obowiązkowe spotkania organizacyjne dla studentów pierwszych roczników. W planie zajęć umieszczona zostanie godzina i sala, w której dany rocznik spotka się z Władzami swojego Wydziału. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu zobligowane są do założenia maseczki ochronnej.

UWAGA !

Zgodnie z Regulaminem Uczelni plan zajęć zostanie opublikowany tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22, czyli w dniu 24 września br. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora wszystkie wykłady będą realizowane online z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, natomiast ćwiczenia będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem w obiektach dydaktycznych .

UWAGA!

Nasza uczelnia została zaproszona do udziału w badaniu dotyczącym pandemii COVID-19. Badanie zatytułowane Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych ma na celu określenie jakie są poglądy, postawy i zachowania studentów studiów dziennych w Polsce w odniesieniu do zagrożenia związanego z COVID-19. Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podania danych identyfikujących respondenta. Na badanie wyraziła zgodę Komisja Bioetycznej UJ (opinia nr 1072.6120.99.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.).

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod odnośnikami:

Ankieta

Ankieta

UWAGA !

Zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej z dnia 29.04.2021r informujemy, że od dnia 04 maja 2021r zajęcia o charakterze ruchowym na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w kulturze fizycznej realizowane w obiektach sportowych będą prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu. Pozostałe zajęcia przewidziane są do realizacji w trybie zdalnym.

 

UWAGA !

Zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 28.04.2021r informujemy, że od dnia 04 maja 2021r zajęcia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Neurobiologia będą realizowane zgodnie z planem zajęć zarówno w formie zdalnej, jak i w formie bezpośredniego kontaktu.

UWAGA !

Zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się COVID-19, zajęcia dydaktyczne na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja osób 50+ oraz Taniec w Kulturze Fizycznej przewidziane do realizacji w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zostają zawieszone i od dnia 19 do 30 kwietnia br. realizowane będą zgodnie z planem w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

UWAGA !

Zgodnie z Aneksem nr 2/2021 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się COVID-19, zajęcia dydaktyczne na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Neurobiologia przewidziane do realizacji w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zostają zawieszone i od dnia 19 do 30 kwietnia br. realizowane będą zgodnie z planem w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

UWAGA !

Zgodnie z Aneksem nr 1/2021 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się COVID-19, zajęcia dydaktyczne na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Neurobiologia przewidziane do realizacji w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zostają zawieszone i od dnia 6 do 18 kwietnia br. realizowane będą zgodnie z planem w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

UWAGA !

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się COVID-19, zajęcia dydaktyczne na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja osób 50+ oraz Taniec w Kulturze Fizycznej przewidziane do realizacji w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zostają zawieszone i od dnia 6 do 18 kwietnia br. realizowane będą zgodnie z planem w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

UWAGA STUDENCI !

KOMUNIKAT Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. AWF dr hab. Urszuli Czerniak

UWAGA !

Od dnia 4 stycznia 2021 r. do końca semestru zimowego zawiesza się realizację zajęć dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim na terenie Uczelni i jej gorzowskiej Filii, z możliwością przedłużenia wyznaczonego okresu.

W powyższym terminie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z uwagi na konieczność zrealizowania wymaganych efektów uczenia się wybrane zajęcia mogą odbywać się w formie kontaktowej z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

UWAGA !

Od najbliższego poniedziałku, tj. 30 listopada, do 31 grudnia włącznie na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Dietetyka, Taniec w Kulturze Fizycznej oraz Animacja Osób 50+ zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentami. Na kierunku Fizjoterapia, z uwagi na obowiązujące standardy kształcenia, wybrane zajęcia mogą odbywać się w formie kontaktowej, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dostępne są w najnowszym Zarządzeniu Rektora Akademii.

Wykaz przedmiotów do realizacji w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem od 30 listopada 2020 r. na kierunku Fizjoterapia w semestrze zimowym 2020/2021

UWAGA !

Do 30 listopada 2020 r. włącznie zawieszona zostaje realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim. Wszystkie zajęcia w Uczelni, także w gorzowskiej Filii, kontynuowane będą w tym czasie w trybie zdalnym.

UWAGA !

Od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. włącznie zawiesza się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim na terenie Uczelni i jej gorzowskiej Filii, z możliwością przedłużenia wyznaczonego okresu.

W powyższym terminie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wyłącznie z wykrzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

UWAGA !

Od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. włącznie zawiesza się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim na terenie Uczelni i jej gorzowskiej Filii, z możliwością przedłużenia wyznaczonego okresu.

W powyższym terminie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wyłącznie z wykrzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

UWAGA !

Plan zajęć opracowano zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19. Zajęcia kontaktowe realizowane na Uczelni zostały opatrzone numerami sal, natomiast zajęcia realizowane online na platformie MS Teams oraz Moodle zostały zaznaczone jako zdalne. Prosimy zarówno Studentów, jak i Prowadzących zajęcia o uważne śledzenie planu, ponieważ poszczególne zajęcia w kolejnych tygodniach na bieżąco będą dostosowywane do bloków zdalnych lub kontaktowych, z czego wynikać będą istotne zmiany. Grupy językowe dla pierwszych roczników pojawią się wkrótce.

UWAGA !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie zasad realizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie od 15 czerwca do 30 grudnia br., zajęcia przewidziane planem w semestrze letnim odbywać się będą w terminach do 15 lipca 2020 r. oraz od 1 do 30 września 2020 r.

Wykaz zajęć realizowanych w Uczelni

Wykaz zajęć realizowanych poza Uczelnią

Zajęcia kliniczne na kierunku Fizjoterapia odbywać się będą w terminach:

studia stacjonarne: 24.06.2020 r. - 3.07.2020 r. - III rok, JSM, przedmiot: Fizjoterapia w wieku rozwojowym

studia niestacjonarne: 26.06.2020 r. - 11.07.2020 r. z wyłączeniem 28 czerwca (zajęcia odbywać się będą systemem blokowym):

III rok, JSM, przedmiot: Fizjoterapia w wieku rozwojowym

I rok, 2 stopień, przedmiot: Podstawy mikrokinezyterapii i Wybrane techniki terapii manualnej w sporcie

Szczegółowy harmonogram zajęć, uzupełniony o zajęcia realizowane w późniejszych terminach, umieszczony zostanie w internetowym planie studiów.

UWAGA !

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem COVID-2, Dział Nauczania pracuje w trybie zdalnym. Wszelkie sprawy proszę kierować mailowo.

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piasckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 25 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Aneks nr 1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. do Zarżadzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Aneks nr 1/2020 z dnia 17 marca 2020 r. do Zarżadzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szanowni Państwo

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Dział Nauczania pracuje w trybie zdalnym. Oznacza to, że wykonujemy wszystkie bieżące obowiązki, wykorzystując narzędzia naszej codziennej pracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w normalnych godzinach naszej pracy.

UWAGA !

W związku z wyborami jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, informujemy, że w dniu 5 marca 2020 w godzinach od 9.00 do 12.00 Dział Nauczania będzie nieczynny.

GODZINY REKTROSKIE

W związku z wyborami jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, zostały ogłoszone godziny rektorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej, w niżej podanych terminach.
 
Godziny rektorskie odnoszą się tylko do osób i terminów podanych w grafiku ujętych w poniższej treści. Pracownicy, studenci i doktoranci nie biorący udziału w konkretnej czynności wyborczej realizują swoje obowiązki zgodnie z przyjętym wcześniej rozkładem zajęć.
 
Prowadzący zajęcia, biorący udział w wyborach, proszeni są o poinformowanie o tym Dział Nauczania.
 
1. 27.02.2020 r. godz. 9.00 – 12.00 w związku z wyborami elektorów w grupie doktorantów,
 
2. 27.02.2020 r. godz. 18.00 – 21.00 w związku z wyborami elektorów w grupie studentów,
 
3. 02.03.2020 r. godz. 8.00 - 15.00 
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora AWF
- w związku z zebraniem kandydatów na elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora,
 
4. 03.03.2020 r. godz. 8.00 – 15.00
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta,
 
5. 04.03.2020 r. godz. 08.00 – 12.00 
- w związku z wyborami elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich*
* zebranie wyborcze odbędzie się równolegle w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość,
 
6. 05.03.2020 r. godz. 8.00 – 12.00
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi* (zasady godzin wolnych od pracy ustali Kanclerz)
 
* zebranie wyborcze odbędzie się równolegle w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

UWAGA STUDENCI !

W dniach 28-29 stycznia w godzinach 08:00-14:00 w holu Budynku Dydaktycznego odbędzie się kolejna edycja akcji krew - "Wampiry z AWF" organizowana przez RUSS we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdy Student biorący udział w akcji otrzymuje pakiet kaloryczny oraz zwolnienie rektorskie.

UWAGA !

Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 dostępne są w zakładce Formularze. W rozliczeniach należy uwzględnić również zajęcia prowadzone na kierunku Animacja osób 50+ oraz Dietetyka, studia II stopnia, odznaczając w kolumnie Rodzaj studiów jako P - Projekt

UWAGA !

W dniach 19 oraz 20 grudnia br. obowiązywać będą dni rektorskie.

UWAGA STUDENCI KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA !

W związku z Mikołajkowym, charytatywnym turniejem siatkówki w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. 16:00-19:00 dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja przyznane zostały godziny rektorskie.