Stypendium Rektora

 


INFORMACJE

Harmonogram składania wniosków o stypendium rektora 

Harmonogram postępowania w sprawie przyznawania stypendium rektora
w roku akademickim 2022/2023

Data

Czynność

01.10.2022r.

rozpoczęcie składania wniosków

14.10.2022r.

zakończenie składania wniosków

do 25-28. 10.2022r.

weryfikacja wniosków przez Odwoławczą Komisję Stypendialną

08.11.2022r.

ogłoszenie wyników

Ustalona wysokość stypendium w roku akademickim 2021/2022:
Próg I - 650,00zł
Próg II - 900,00zł
Próg III - 1150,00zł
 


Informacje dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok tudiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem/finalista olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemi oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymywać każdy student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (minimum 4.0), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium rektora można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Łączny okres, przez który przysługuje stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku i stopniu.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na warunkach określonych we właściwym regulaminie.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen (minimum 4.0) i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu. Zasady punktowania przedstwione są poniżej.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY

I Średnia ocen arytmetyczna z całego toku nauczania
4,00 ÷ 4,20 –15 p.
4,21 ÷ 4,40 –20 p.
4,41 ÷ 4,60 –25 p.
4,61 ÷ 4,80 –30 p.
4,81 ÷ 5,00 –35 p.
 
II Osiągnięcia naukowe
 1. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu studiowane kierunku:
 • krajowe – 5 pkt
 • międzynarodowe – 10 pkt
 1. działalność w Kole Naukowym AWF Poznań – 3 pkt
 2. wydanie publikacji z listy ministra własciwego ds. szkolnictwa wyższego z zakresu studiowanego kierunku:
 • krajowe – 20 pkt
 • zagraniczne – 25 pkt

4. wydanie publikacji w czasopismach dydaktyczno-metodycznych zwiazanych z kierunkiem studiów:

 • krajowe - 5 pkt
 • zagraniczne - 10 pkt
III Osiągnięcia sportowe i taneczne

Osiągniecia sportowe (link)

Osiągnięcia taneczne (link)

IV Inne osiągnięcia artystyczne (z wyłączeniem reprezentowania AWF Poznań w działaniach Kompanii Tańca AWF lub Zespołu Tańca Ludowego AWF) – 5 pkt
 
V Wolontariat na rzecz AWF Poznań (min. 25 godzin) – 5 pkt
 
    VI Wyróżniająca aktywność w Samorządzie Studenckim:

obecność na spotkaniach RUSS (premiowana będzie jedynie obecność przynajmniej 75%),
czynny udział w pracach Senatu, komisji senackich lub rektorskich, RUSS,
koordynacja wydarzenia organizowanego przez RUSS,
czynny udział w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez RUSS,
reprezentowanie RUSS na terenie miasta Poznania, Gorzowa Wlkp. i na arenie
ogólnopolskiej,

organizowanie pracy RUSS

Za w/w aktywność przyznawane będą punkty 3-5-10 przez Prorektora ds. Studiów na podstawie dokumentacji przesłanej przez Samorząd Studencki oraz wywiadu Prorektora ds. Studiów przeprowadzonego z przedstawicielem Samorządu Studenckiego. 


UWAGI

 • w przypadku równej ilości punków na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen;
 • wszystkie osiągnięcia wypisane przez studenta we wniosku o stypendium Rektora powinny być potwierdzone (np. kserokopia oficjalnego komunikatu z zawodów sportowych, zaświadczenie z AZS lub Związku Sportowego danej dyscypliny). Dyplom świadczący o udziale w zawodach, nie jest traktowany jako zaświadczenie;
 • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej, kserokopia pierwszej strony publikacji, program konferencji z listą wystąpień i plakatów, zaświadczenie o wolontariacie z liczbą godzin itp.;
 • wszyscy studenci, ubiegający się o stypendium Rektora na podaniu mają obowiązek uzyskać podpis pracownika dziekanatu potwierdzający uzyskanie ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów oraz średnią ocen;
 • progi punktowe, od których zależy wysokość stypendium Rektora, będą tworzone osobno na każdym kierunku i stopniu studiów;
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna nie będzie rozpatrywać dokumentów wytworzonych samodzielnie przez zainteresowanego studenta;
 • w danym roku akademickim bierze się pod uwagę 3 najlepsze osiągnięcia studenta ze wszystkich pól działalności studenta;
 • z jednej imprezy sportowej bierze się pod uwagę tylko jedno najlepsze osiagnięcie;
 • w punktacji osiągnięć sportowych rankingi mistrzowskiej krajowej brane będą pod uwagę tylko zawody objęte punktacją współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży (76 dyscyplin)
 • w punktacji osiagnieć sportowych klasowikowane będą tylko zawody w gruppie wiekowej junior, młodzieżowiec i senior.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KROK I
 
Wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie wniosek (do pobrania poniżej)
 
KROK II
 
Dostarcz wniosek, wraz z załączonymi dokumentami do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 118, Budynek Dydaktyczny) lub
prześlij pocztą na adres:
 
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sekcja Socjalna Studenta
Liczy się data stempla pocztowego
 
KROK III
 
Sprawdź swój status w Wirtualnej Uczelni. 
Jeżeli wyświetli sie status "DO WYJAŚNIENIA" należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sekcji Socjalnej Studenta.
Tylko kompletny wniosek będzie rozpatrywany przez Komisję Stypendialną.
 
KROK IV
 
Osoby ze statusem "ROZPATRZONE POZYTYWNIE" pilnie proszone są o odebranie decyzji. 
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA

WZÓD ODWOŁANIA