Sprawy Socjalne - Informacje


AKTUALNOŚCI

Najbliższe posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się - 21 czerwca 2022r.

KONTYNUACJA WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ W KOLEJNYM SEMESTRZE
Studenci, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczeń w semestrze letnim w roku akademikim 2021/2022 proszeni są o dostarczenie w dniach od 21-28 lutego b.r. do pok. 118/119:
- wniosku o przyznanie danego swiadczenia;
- oświadczenie oraz
- w przypadku stypendium socjalnego oświadczenia o niezmionionej sytuacji materialnej w rodzinie studenta.
Pliki są do pobrania na stronach odpowiedniach stypendiów. Nie ma konieczności dołączania załączników do wniosku.

NIEZŁOZENIE WNIOSKU W TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIEWYPŁACENIEM ŚWIADCZEŃ W KOLEJNYM SEMESTRZE.

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Studenci, którzy składali wnioski o świadczenia stypendialne (stypendium socjalne, dla osób niepełnospranych) lub o zapomogę, proszeni są o sprawdzenie statusu złożonego wniosku w Wirtualnej Uczelni.
Osoby ze statusem - rozpatrzono pozytywnie, prosimy o pilne odebranie deczyji w pok. 118/119 w trakcie dyżuru.
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

INFORMATOR MEiN w sprawie wsparcia finansowego dla studentów

      


KOMISJE STYPENDIALNE

Komisja Stypendialna
Obraduje w każdy pierwszy wtorek miesiąca i rozpatruje kompletne wnioski, które wpłyną do tego terminu do dziekanatu

Komisja Stypendialna AWF Poznań rozpatruje podania o przyznanie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomóg losowych oraz
  • przydziela miejsce w Domu Studenckim.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna jest instancją odwoławczą w stosunku do Komisji Stypendialnej AWF Poznań.
 
W zakresie jej kompetencji jest:
  • rozpatrywanie odwołań od stypendiów, które przyznawała Komisja Stypendialna AWF Poznań
  • przyznawanie stypendium Rektora dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • przyznawanie stypendium dla najlepszych doktorantów

AKTY PRAWNE

AKTY WEWNĘTRZNE

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 

Zarządzenie Rektora AWF Poznań w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. STUDIÓW dotyczący harmonogramu w sprawie przedłuzenia stypendium rektora na kolejny semestr w roku akademickim 2021/2022

KOMUNIKAT PROREKTORA DS STUDIÓW dotyczący harmonogramu postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. STUDIÓW dotyczący przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

AKTY ZEWNĘTRZNE

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o świadczeniach rodzinnych